بازرسی تجهیزات آتش نشانی و ایمنی شرکت بین المللی بازرسی فنی شنتیـا گستـر فراز

بازرسی تجهیزات آتش نشانی و ایمنی

مشاوره در خصوص تجهیزات آتش نشانی و ایمنی آن، شرح خدمات و بازرسی سیستم ها و تجهیزات اداره آتش نشانی شامل موارد ذیل است:

  1. بررسی، بازرسی، آزمون و ارائه گواهینامه معتبر مورد تایید وزارت کار در زمینه سیستم های اعلان و اطفاء حریق ساختمانی و صنعتی
  2. بررسی، بازرسی، آزمون و ارائه گواهینامه معتبر مورد تایید وزارت کار در زمینه شبکه آب، آتش نشانی و تجهیزات و ادوات آبرسانی شامل هایدرانت ها، مانیتورها و …
  3. بررسی، بازرسی، آزمون و ارائه گواهینامه معتبر مورد تایید وزارت کار در زمینه خودرو ها و ادوات موتوری و غیر موتوری اداره آتش نشانی
  4. بررسی، بازرسی، آزمون و ارائه گواهینامه معتبر مورد تایید وزارت کار در زمینه خاموش کننده های دستی وچرخدار اداره آتش نشانی
  5. بررسی، بازرسی، آزمون و ارائه گواهینامه معتبر مورد تایید وزارت کار در زمینه دستگاه های تنفسی، وسایل و تجهیزات ارتباطی و پیام رسانی، تجهیزات امداد و نجات و …
مشخصات و کمیت سیستم ها، تجهیزات و ادوات اداره آتش نشانی که بایستی جهت هر کدام گواهینامه مجزا صادر گردد به شرح ذیل می باشد:
  1. سیستم های اعلان و اطفاء حریق ساختمانی و صنعتی
  2. شبکه آب آتش نشانی و تجهیزات و ادوات آبرسانی
  3. خودروها و ادوات موتوری و غیر موتوری آتش نشانی
  4. خاموش کننده های دستی و چرخدار
  5. سایر تجهیزات شامل دستگاه های تنفسی، تجهیزات ارتباطی، تجهیزات امداد و نجات و …